AHİLİK VE TİCARET AHLAKI - BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NDA TOPLANTI - KARADAĞ YAYLASI MERKEZ CAMİİ’NDE YAYLA BULUŞMASI - KUR’AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE ŞENLENECEK - BEŞİKDÜZÜ’NDE TRAFİK KAZASI : 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ -
İSLÂM KARDEŞLİĞİ

İSLÂM KARDEŞLİĞİ

İslam’da din kardeşliği; DUYGU, DÜŞÜNCE, TAVIR, ELEM-KEDER ve SEVİNÇ olarak bütün mü’minlerin bir tek vücut olması, kendilerini böyle hissetmeleri demektir…

Her sistem gibi İslam da, kendi cemiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur. İnançta tevhidi; cemiyette de uhuvveti yani kardeşliği esas almıştır. Dolayısıyla İslam toplumu, sınırları İslam imanıyla çizilmiş kardeşler topluluğudur. Bu topluluk ve kardeşliğe imandan başka hiç bir şey, mesela; ne ırk, ne renk ne de coğrafya sınır çizemez.

İslam kardeşliğinin yegâne belirleyici ön şartı; “La ilâhe illallah Muhammedur_rasûlüllah” demektir. Bu Kelime-i Tevhîd’i söyleyen herkes Müslümandır ve öteki Müslümanların din kardeşidir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek, “Mü’minler ancak kardeştirler” [2] diye açık biçimde belirlenmiş ve ilan edilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz de; “Müslüman Müslümanın kardeşidir” buyurmuş, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi devirde yaşamış bulunursa bulunsun, bütün Müslümanların birbirlerinin din kardeşi olduklarını tüm dünyaya duyurmuştur. Hatta bizzat kendisi Medine’ye teşrif ettiklerinde, Mekke’den gelen muhâcirlerden her birini Medineli Müslümanlardan biri ile kardeş ilân etmiş, böylece ilk İslam cemiyetini, kardeşlik esas ve uygulamasıyla başlatmıştır.

Modern dünyanın “toplum dayanışması” dediği ve aradığı oluşumu, Hz. Peygamber, kıyamete kadar yaşayacak olan ümmetine örnek olmak üzere kardeşlik uygulamasıyla, daha ilk İslam toplumunda gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Müslümanlar, kardeşliği Kitap ve Sünnet ile ilan edilmiş ve Medine İslam toplumuyla o kardeşliği yaşamaya başlamış bir ümmettir.

Kardeşlik kutlu ve güçlü bir bağ olduğu kadar büyük bir sorumluluktur da… Aynı dine mensup insanların adedince büyüyen bir sorumluluk…

Kardeşler arasındaki ilişkilerin nasıl olması lazım geldiği konusunda, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Peygamberimizin hadîs-i şerîflerinde çok ciddî tavsiye ve uyarılar bulunmaktadır. Bütün bu uyarı ve tavsiyelerin özünü aslında “kardeşlik” kelimesi ifade etmektedir. Hz. Peygamber de bu yüzden kardeşler arasındaki her türlü münasebette, Müslümana kendi nefsini ölçü almasını öğütlemiştir. O (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiç biriniz, kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe olgun mü’min olamaz.” [3]

Bu hadîs-i şerîf, din kardeşliği sorumluluğunu bütün boyutlarıyla pek özlü bir ifade ile ortaya koymuş bulunmaktadır. Ancak yine de, konuyu açıklığa kavuşturmak bakımından, diğer hadislerden yararlanarak din kardeşliğinin bazı gereklerine işaret etmek faydalı olacaktır.

Müslüman, Müslüman kardeşleri yanıbaşında dururken onları bırakıp başka din mensuplarını ve dinsizleri dost edinemez. Çünkü Müslümanın dostu ancak Müslümandır. Çünkü atalarımızın da dediği gibi, “Domuzdan post, gavurdan dost olmaz.”

Müslüman, öteki Müslüman kardeşlerine buğuz edemez, kin tutamaz, sırt çeviremez. Araya bir takım sun’i üstünlük ölçüleri koyamaz. Çünkü İslam’da üstünlük sadece ve sadece takva iledir. Gerek fert, gerek millet olarak tercihlerini daima din kardeşlerinden yana kullanmak zorundadır. Günümüz dünyasında beynelmilel platformlarda Müslümanların birbirlerine arka çıkmaları, dünyadaki güç dengeleri bakımından oldukça ehemmiyet arz etmektedir. Bu konuda şu hadîs-i şerîf pek dikkat çekicidir:

“Müslüman Müslümanın (din) kardeşidir.

Müslüman Müslümana zulmetmez.

Müslüman Müslümanı başına gelen musibette terk etmez, onu zalimin zulmünde bırakmaz.

Müslüman, din kardeşine yardımda bulundukça Allah da ona yardımda bulunur.

Kim, bir Müslümanın dünya darlığını giderip de sevindirirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderip mutlu eder.

Kim, dünyada Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.” [4]

Hadisten açıkça anlaşıldığına göre; din kardeşliği çerçevesinde kardeşçe yapılacak işlerin âhirette de karşılıkları görülecektir. Yani kardeşler birbirleri için “âhiret yatırımı” vesilesidirler…

Din kardeşleri arasındaki ilişkiler konusunda Hucurât sûresi’nde bir çok noktaya dikkat çekilmiştir. Onları da burada hatırlatmak yerinde olacaktır:

Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen, İslam dininin çizdiği sınırların dışına çıkan, onlara aykırı inançlara saplanan (Fâsık) kişi yada kişilerin verdiği habere hemen inanılmayıp araştırılmalıdır. Özellikle günümüzde güdümlü haber kaynaklarının bilhassa Müslümanlar hakkında verdikleri haberleri, mutlaka aynı değer ölçülerini paylaşan kaynaklardan tahkik etmek bir vecibe haline gelmiştir.

Anlaşmazlığa düşen Müslümanların ve Müslüman grupların araları bulunmalı, hak ve adalet ölçüleri ile aralarında hükmedilmelidir. Haksız olan tarafı, Allah’ın koyduğu sınırlara razı etmek için her türlü çareye başvurulmalıdır. Kardeşlerin araları ıslah edilmelidir.

Erkek Müslümanlar diğer erkek Müslümanları, kadınlar da öteki hanım Müslümanları alaya almamalı; onların Allah katında kendilerinden daha kıymetli olabileceklerini hatırdan çıkarmamalıdırlar. Çirkin lakaplarla çağırmamalı, su-i zan (kötü zan, kötü düşünce, ön yargı) da bulunmamalı, gizli yönlerini, sırlarını araştırmamalı, onları gıybet edip çekiştirmemelidirler… [5]

Bütün bunlar Müslümanın, din kardeşlerine ne eliyle ne diliyle zarar vermemesi gerektiğini, gönlünden de kardeşleri hakkında kötü şeyler geçirmemesi lazım geldiğini göstermektedir. Zaten sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinde olgun Müslümanı, diğer Müslümanların, elinden ve dilinden emin olduğu kişi olarak tarif ve tavsif etmiştir.

Müslüman, din kardeşini kendi nefsine tercih edecektir. Dualarıyla da din kardeşlerine iyilikler dileyecektir. Zira mü’minin, din kardeşinin gıyabında yaptığı dua makbuldür.

Müslüman, kendi gücünü, mutluluğunu, devletini, şevketini, izzetini, şerefini din kardeşlerinde bilecek ve bulacaktır.

Müslüman, Müslümanın sevincini paylaşacak, elem ve ızdırabına ortak olacaktır. Bir bela, musibet veya zulme uğrayan din kardeşine, bütün Müslümanların yardımcı olmaları “kardeşlik” gereğidir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “O mü’minler ki, haklarına, yurtlarına tecavüz edildiği zaman onlar yardımlaşırlar” [6] buyurulmuştur.

Peygamber Efendimiz de, “Zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et” buyurmuş; mazluma yardımı anladık ama zalime nasıl yardım ederiz? diye sorulunca da; “Onu da zulmünden vazgeçirirsiniz, bu da ona yardımdır” buyurmuştur. [7]

Bir başka hadîs-i şerîfte Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları şöylece sıralanmıştır:

“Karşılaştığında selâm ver. Dâvet edince, icâbet et. Nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp elhamdülilah deyince ‘”yerhamükellah” diye dua et. Hastalanınca ziyaretine git. Öldüğünde de mezara kadar cenazesini teşyi et!” [8]

Buraya kadar naklettiğimiz âyet ve hadisler göstermektedir ki, İslam’da din kardeşliği, DUYGU, DÜŞÜNCE, TAVIR, ELEM-KEDER ve SEVİNÇ olarak bütün mü’minlerin bir tek vücut olması, kendilerini böyle hissetmeleri demektir.

Nitekim bu husus hadîs-i şerîflerde şöylece açıklanmıştır:

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta tek bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsız olursa, öteki organları da bu yüzden rahatsız olur ve uykusuz kalır.” [9]

“Mü’minler birbirlerine karşı, parçaları birbirine kenetli sağlam bina gibidirler.” [10]

Böylesine yakın, sıcak ve samimi bir duyarlılığa sahip olmayan, yani din kardeşlerinin derdini dert edinmeyen, onların meseleleriyle meşgul olmayan, onlardan olma hakkını kaybetmiştir.

O halde Müslümanlar, her hâl-ü kârda ve daima Müslüman kalmaya, Müslümanlarla beraber olmaya, onlara karşı kardeşçe davranmaya mecbur hatta mahkumdurlar. Çünkü din kardeşliğinden daha güçlü ve kutlu bir başka bir bağ yoktur. Bu sebeple Müslüman yürekler, Müslümanlara karşı daima sevgi ve muhabbetle atmalıdır. Çünkü hayat, ancak din kardeşleriyle birlikte yaşanırsa güzeldir.

Selam ve dua ile…

——————————–

[1] Buharî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 32; Ebû Dâvûd, Edeb 28; Tirmizî, Hudud 3, Birr 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 9, 28; V, 24, 71

[2] el-Hucurat (49), 10

[3] Buhârî, İman 7: Müslim, İman 71, 72; Tirmizi, Kıyame 59; Nesai, İman, 19, 33

[4] Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 32

[5] Bk. el-Hucurat (49), 6-12

[6] eş-Şuara (26), 39

[7] Buhârî, Mezalim 4

[8] Müslim, Selâm 4-6

[9] Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66

[10] Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; Müslim, Birr 65; Tirmizî, Birr 18
Not: Bu yazı Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocamızın, “Hadislerle Gerçekler” adlı eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır…

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 16 Aralık 2016, 17:11 tarihinde Dünya, Flash Haberler, Genel, Gündem, Kadın aile, Köşe Yazarları, Manşet, Medya, Siyaset, Son Dakika, Yaşam, Yazar 6, Yerel Haber kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 3.422 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN
Benzer Haberler
AHİLİK VE TİCARET AHLAKI

AHİLİK VE TİCARET AHLAKI...

Diğer yazıları için tıklayınız… AHİLİK VE TİCARET AHLAKI Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a... [Devamı]
BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NDA TOPLANTI

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU̵...

Fotoğraflar “Doğru Haber61” Facebook Sayfamıza Yüklenmiştir… DİN GÖREVLİLERİ... [Devamı]
KARADAĞ YAYLASI MERKEZ CAMİİ’NDE YAYLA BULUŞMASI

KARADAĞ YAYLASI MERKEZ CAMİİ’NDE Y...

Fotoğraflar “Doğru aber61” Facebook Sayfamıza Yüklenmiştir… KARADAĞ YAYLASI... [Devamı]
KUR’AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE ŞENLENECEK

KUR’AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE ŞENLENECE...

VAKFIKEBİR’İN GÖZBEBEĞİ “BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU” KUR’AN EĞİTİMİ... [Devamı]
BEŞİKDÜZÜ’NDE TRAFİK KAZASI : 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BEŞİKDÜZÜ’NDE TRAFİK KAZASI : 2 Kİ...

BEŞİKDÜZÜ’NDE TRAFİK KAZASI : 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Beşikdüzü İlçesi Oğuz... [Devamı]
HAKAN UZUNER (35) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKAN UZUNER (35) SON YOLCULUĞUNA UĞURLA...

Fotoğraflar için tıklayınız… Video görüntü için tıklayınız… HAKAN UZUNER (35)... [Devamı]
SENEM KAYA VEFÂT ETTİ

SENEM KAYA VEFÂT ETTİ

SENEM KAYA VEFÂT ETTİ Beşikdüzü İlçesi Şahmelik Mahallesi’nden merhum Ahmet Kaya’nın... [Devamı]
Popüler Haberler


BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NDA TOPLANTI

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU̵...

Fotoğraflar “Doğru Haber61” Facebook Sayfamıza Yüklenmiştir… DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NDA... [Devamı]
AHİLİK VE TİCARET AHLAKI

AHİLİK VE TİCARET AHLAKI...

Diğer yazıları için tıklayınız… AHİLİK VE TİCARET AHLAKI Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd ve senâ, O’nun sevgili elçisine... [Devamı]
Anket
Yazarlarımız
Yorumlar