İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ - MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR - MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ - ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! - VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI -
KUR’AN’IN REHBERLİĞİ

ahirete iman huseyin koksal

Diğer Yazıları için Tıklayınız…

KUR’AN’IN REHBERLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…

İnsanın görevi, yakın ilgi ve bağlılığı esas alan sevgiyi, yaşadığı çevreye egemen kılmaktır. Bir kültürel çevrede yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneğine sahip olan, evreni her yönüyle bütün olarak anlayabilen, değiştirebilen ve biçimlendirebilen insan yüce amaçlar uğruna iyiye ve doğruya ulaşma göreviyle mükellef kılınmıştır. “Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın”(1) ayeti, insan varlığını, şan ve şeref sahibi, saygıya layık (2) değerde yaratılmasının bir bakıma gerekçesini bildirmektedir. “O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı, sonra semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi, o her şeyi hakkıyla bilendir”(3) ayet-i celilesi, görünen dünyanın bütün imkanlarına ulaşma imkanına mazhar kılınan insan, “Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir, Rabbin kullarına zulmedici değildir”(4) ilkesi ile olumlu ve olumsuzun mücadele alanında iyi ile kötü arasında tercihle karşı karşıya bırakılmış, irade sahibi kılınmıştır. İradesini iyiye yönlendirmekle en güzel şekilde yaratılmış(5) olmanın/ahde vefanın gereğini yapmış, irade vasıtasıyla sayısız imkanları kötüye kanalize ettiğinde aşağıların en aşağısına,(6) hayvanlardan da daha aşağı bir duruma düşmüş,(7)Ahsen-i takvim mertebesini kaybetmiş olur.

İnsanları, “Hiçbir kimsenin diğerlerinin adına bir şey yapamayacağı, hiçbir aracının kabul edilmeyeceği, hiçbir karşılığın alınmayacağı ve insanların hiçbir yardım görmeyecekleri kıyamet gününden sakınınız”(8) ilahi fermanıyla ahiretin dehşetine karşı ikaz eden Allah (cc), belirlemiş olduğu; “Herkesi yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz”(9) kuralı ile iyi ve kötü her tasarrufun karşılığını bizzat şahısların yükleneceğini, İlahi adalette haksızlığa yer olmadığını, uygunsuz yapıp edilenlerin zulmü ortaya çıkardığını(10) vurgulamıştır. Söz ve davranışlar hür iradenin ürünü olarak ortaya çıkarlar ve üzerine bina edildikleri hayat anlayışının sonucudurlar. Bu itibarla, ahiretteki sorgunun konusunu teşkil ederler.(11)

Anlaşılıyor ki, Kur’an, ilahi nefhadan hisse almış olması itibariyle insana, fert olarak ve toplumun bir üyesi olarak hitap eder. İnsanın hitaba layık görülmesi, ilk dönem Müslümanları için ne kadar taze ve canlı ise bugün de aynı tazeliği ve dinamizmi korumaktadır. Başka bir ifadeyle Kur’an’ın insana hitabı yılların/asırların geçmesi, zamanın ve yaşam standardının değişmesi ile değişikliğe uğramaz. Her zaman ve çağda iyiyi, güzeli, adaleti, doğru ve sevabı, kötüden çirkinden, zulümden, yanlıştan ve günahtan ayırabilmesi için ona yol gösterir. Doğruluk rehberi, rahmet(12) öğüt, hidayet ve sinelere şifa(13) olarak Kur’an, geçmişten bugüne insanlığın geçirmiş olduğu önemli evreleri, dönüm noktalarını, yıkımlarını, felaketlerini, isyanlarını, itaatlerini, başarılarını, başarısızlıklarını… kısacası bütünüyle uygarlığını, peygamberlerin hayatlarından bölümleri, deneyimlerden gerekli faydayı edinmesi ve dersi çıkarması için insanın önüne serer. Seçkin kılınan ve hidayete erdirilen peygamberlerin(14) hayatlarından örneklerle bireysel ve toplumsal ahlakın esası belirler.

Vahyin, karşısındaki insandan isteği Allah’tan temiz olarak almış olduğu şeyleri emanet anlayışıyla temiz saklayarak iade etme zamanı geldiğinde aynı safiyetle teslim etmektir. Bu bağlamda Kur’an, kirlenmeden temiz kalmanın yollarını muhatabına öğretir. Öncelikle hamlığını gidermesi ve olgunluğunu ikame etmesi için varlığını borçlu olduğu gerçek sahibini tanımayı, edindiği bilgileri tefekkür etmeyi öğütler. Bu konuda kendi çabasına ek olarak hatta eş zamanlı olarak Allah’ın yardımını ısrarla ve usanmadan istemesini öğütler.(15)       

İlahi hitabın; “Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti”(16) emriyle başlamış olması, bilginin akıl sahipleri için taşıdığı değeri ve bilginin yaratanı ve ilk terbiye edeni tanıtmaya/tanımaya yönelik olması gerektiğini göstermektedir. Bu konuda en büyük yardımcı ve sermaye de akıldır.(17)

Kur’an’ı okuyan, kulluk görevini yapmak mecburiyetiyle gönderilmiş olduğu çevresini, kâinat kitabını okuması gerektiğini öğrenir. Gördüklerini yorumlayarak ilme dönüştürür. “Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onların yanından (hiç düşünmeden) yüz çevirerek geçerler.”(18) ayeti bu hakikati bildirmesinin yanında faydalandığı şeylerin farkına varamayanları da eleştirir. Bu sebeple aklın bir bünyede bulunuyor olması yetmez, kullanılıyor olmasıdır istenen. Duruk bir akıldan değil etkin bir akıldan söz edilmektedir. “Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır”(19) ayeti bu gerçeği dile getirmektedir.

Hayatın her alanında olduğu gibi gördükleri üzerinde düşünme yeteneğini kullanması hususunda da Kur’an insanlara rehberlik eder. Mutlak doğruların bulunmasına yönelik olan bu ameliye, bizzat yaşayarak öğrenmenin haricinde yaşanmış olanların müzakere edilmesi ile gerçekleştirilebilir. Onun için Kur’an yeryüzünde dolaşmayı ve müşahede edilenlerden ders çıkarılmasını ister. “De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da, daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün”(20) buyruğu ile Allah (cc), Kur’an’ın öğütsel olarak yaptığı rehberliği, geçmiş toplulukların hayatlarından kesitlerle örneklendirmekte, ahirette ortaya çıkacak durumu belgelendirmektedir.

Bedenin ve ruhun selameti, kalbin huzuru ile mümkündür. Akıl Allah’ı tanıma uğraşı verirken vardığı kesin sonuçlarla gönül rahatlığına giden yolun aklın amade kılındığı mülkün sahibini anmak olduğunu anlamalıdır. “İnananlar, Allah’ı anmakla gönülleri huzur bulan kimselerdir. Şunu iyice bilesiniz ki, gönüller ancak Allah’ı anmakla huzura erer”(21) ayetiyle bunca lütuf ve ihsanın sahibinin insanın gönlüne yerleştirilmesi ifade edilmektedir. Kur’an, gönülden bağlılığın, kul ile Allah arasındaki ilişkilerle toplumun diğer fertleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gerektiğinin bildirir. “…Muhakkak ki, namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir”(22) buyrulmakla ibadetlerin kişisel ve toplumsal yönlerine atıfta bulunulmaktadır.

Kur’an, Allah’tan başkasına ibadet etmemenin,(23) sadece Allah’tan korkmanın, akraba ilişkilerini güçlendirmenin, kötü hesaba sebep olacak anlayıştan uzak durmanın,(24) hoşgörülü ve müsamahakâr olmanın(25), tevazu ile muamele etmenin(26), merhametli ve yumuşak huylu olmanın,(27) adaletten şaşmamanın, kimsenin hakkını yememenin(28), doğru sözlü olmanın,(29) suçlulara asla arka çıkmamanın,(30) yalan yere şahitlik yapmamanın(31) insan onurunun rencide edilmemesi için gerekli ahlaki kurallar olduğunu bildirir.

Kısaca, Kur’an, ferde bedenen ve ruhen nasıl olgunlaşacağını, çiğliklerini nasıl yok edeceğini bildirir ve onu kapsamlı bir eğitime tabi tutar. Kur’an’a muhatap ve hedef olarak seçilmiş olmak bir lütuf ve ihsanken insanların birçoğunun zihinsel ve eylemsel olarak buna kayıtsız kalması, yaratılışta tanınan ayrıcalığın şükrünü ifa edememeleri demektir.

İmtihan dünyasından yüzümüzün akıyla çıkma temennisi ve Kur’an’ın rehberliğine iltifat etme duası ile…

Salât ve Selam Kutlu elçilere olsun.

Diğer Yazıları için Tıklayınız…

—————————————————-

[1] 39/Sad , 72

[2] 17/İsra, 70

[3] 2/Bakara,  29

[4] 41/Fussilet, 46

[5] 95/Tin, 4

[6] 95/Tin, 5

[7] 7/Araf, 179

[8] 2/Bakara Sûresi, 48

[9] 15/Hicr, 92

[10] Bkz. 16/Nahl, 33

[11] Bkz. 16/Nahl, 93

[12] Bkz. 45/Casiye, 20

[13] 10/Yunus, 57

[14] Bkz. 6/En’âm, 87

[15] Bkz. 20/Taha, 114

[16] 96/Alak, 1-5

[17] Bkz. 2/Bakara, 44; 2/Bakara, 73

[18] 12/Yusuf , 105

[19] 16/Nahl, 12

[20] 30/Rum, 42

[21] 13/Rad, 28

[22] 29/Ankebut, 45

[23] 1/Fatiha, 5

[24] 13/Rad, 21

[25] 15/Hicr, 85

[26] 17/İsra, 27

[27] 9/Tevbe, 128

[28] 26/Şuara, 184

[29] 2Bakara, 177

[30] 4/Nisa, 105

[31] 4/Nisa, 135

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 01 Nisan 2014, 21:55 tarihinde Flash Haberler, Genel, Köşe Yazarları, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yazar 1 kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ

İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN̵...

İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,... [Devamı]
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR...

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR Bu yılki ‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın ana temasının... [Devamı]
MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI Zİ...

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan,... [Devamı]
ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!

ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!...

Video görüntüler için tıklayınız… ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! İstanbul’da... [Devamı]
VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE ...

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğü‘nde... [Devamı]
VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VA...

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN Vakfıkebir İlçe Müftüsü... [Devamı]
ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU...

İMAM HATİP GÖKHAN KAYHAN’IN ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU Vakfıkebir İlçe Müftülüğü... [Devamı]
Popüler Haberler


MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI Zİ...

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, beraberinde ilçe vaizi Nuri Dural ile birlikte Kaymakam... [Devamı]
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR...

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR Bu yılki ‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın ana temasının “Hz. Peygamber ve Çocuk” olduğunu belirten... [Devamı]
İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ

İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN̵...

İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan’ı... [Devamı]
Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar